{කොමීගේ දිනපොත} මෘදුකාංග හා IT තොරතුරු නොමිලේ ලබා දෙන සිංහල බ්ලොගය.

වැදගත් මෘදුකාංග වල serial key ( part 02 )

අද මම ඔයාලට දෙන්නේ MS OFFICE 2007 / 2010 වලයි තියන එක එක පැකේජ් වල යතුරු ටිකක්. ටිකක් කිවට ගොඩක් තියනවා මෙතන.ඔයාලට අවශ්‍ය ඕන පැකේජ් වල යතුරු මෙතනින් ගන්න.
Microsoft Office Home And Student 2007


 • B4MKP-KP9YP-7TBQ4-7T4XF-MTGWY
 • TXF6Y-H24H8-H8YHX-46DY2-HCPCD
 • TXF6Y-H24H8-H8YHX-46DY2-HCPCD
 • TXF6Y-H24H8-H8YHX-46DY2-HCPCD 
 • B4MKP-KP9YP-7TBQ4-7T4XF-MTGWY 
 • B4MKP-KP9YP-7TBQ4-7T4XF-MTGWY
 • TXF6Y-H24H8-H8YHX-46DY2-HCPCD
 • TXF6Y-H24H8-H8YHX-46DY2-HCPCD
 • TXF6Y-H24H8-H8YHX-46DY2-HCPCD

Office 2007 Ultimate  

 • KDWQ7-8HJK6-HM3D9-DKQTG-CR9QY 
 • V7K4B-YHKPK-VDPHY-3TT3J-T7WVM 
 • J9V89-FBHM7-CTXKM-WK8YX-BXT3Y 
 • WFR7M-6KP77-PQ2QC-CYGJB-V9PHM 
 • XPD42-6GYGH-K423K-MPHJG-2QR7M 
 • B93VX-96DHD-XVHHR-6DJYQ-BRYMB 
 • G73R3-RK83D-J46D3-K9THJ-8KPHM 
 • TMDX9-G2WBW-FHXT8-9Y9VJ-HV3DY 
 • T8RQ2-XTH2T-7CHTM-YGGDJ-RHBMB 
 • DX4MW-77FBJ-34V3P-B8R9W-C77YB 
 • FP29Y-YDBVF-GB4FV-MW4HX-YFDDY  

Office Professional Plus 2007  


 • KJYPC-VDYR6-82242-PFR9R-688VM 
 • DPK3W-F6FGP-9JDGJ-23VQM-TRHYB 
 • R2WBR-GG6HV-GTPMB-RG9B9-YBJVM 
 • VRGRB-3Y8BW-M2HQX-X3Y22-RJ8VM 
 • DH4M2-48DGQ-DYQ6Q-FHDC4-X6QDY
 •  MTP6Q-D868F-448FG-B6MG7-3DBKT 
 • WCRWK-Y637K-4MRCB-2YQXY-4BGWW 
 • TT3M8-H3469-V89G6-8FWK7-D3Q9Q 
 • VB48G-H6VK9-WJ93D-9R6RM-VP7GT 
 • HCFPT-K86VV-DCKH3-87CCR-FM6HW 
 • MTP6Q-D868F-448FG-B6MG7-3DBKT 
 • WCRWK-Y637K-4MRCB-2YQXY-4BGWW 

 Office 2007 EnterPrise Keys 

 • DYGVK-3F4M9-X34RT-JGWJT-J23DY 
 • VQTK4-VF3PV-RGB4T-GK6P8-JV7YB 
 • WVMDP-F4K9F-2P4HT-44CXJ-97RBB 
 • FHMYQ-7C3DY-2T8CF-CTC2R-44PHM 
 • V9MTG-3GX8P-D3Y4R-68BQ8-4Q8VD 
 • T3PVR-XX42X-T49DW-WGBG6-9FT73 
 • XDMXR-YT3RP-FRQPY-R27HY-3HFMJ 
 • KYD7X-V68CW-X7XR8-MJDVC-D66HW 
 • JFRVW-CT2GY-67VK4-P2MRD-KYJBJ 
 • RW7WV-D88C8-3TX72-GBP2F-R9MYJ  

Office Professional 2007  

 • Q23VF-F8RFW-BYPBK-FWHRW-CCF7M 
 • CWRMP-79YK4-KTBF3-WTWTP-YJXQY 
 • J8JFX-4YQ99-JJCM3-WDRG8-W8R7M 
 • KQFGQ-6BBHG-KHMH9-R4GYX-YB63Y 
 • TB2CQ-QJ9TD-27WBC-TXV38-R2WVM 
 • TT3M8-H3469-V89G6-8FWK7-D3Q9Q 
 • TBMFM-QXMQX-G8FVP-BFH9J-X9PHM 
 • FHH8R-7WC4H-BH696-VBV6D-VCBMB 
 • RHT43-PDJWT-JMKPB-8WTW7-WWG3Y 
 • QG7TR-DHG94-W2YKQ-MY6VK-PK9QY 
 • TT3M8-H3469-V89G6-8FWK7-D3Q9Q 

Office Professional 2010      

 • MB8VG-KB3VC-D236C-H82YB-KYRY6   
 • YQYVG-FR8DB-29J6H-3KBF7-BX286   
 • 4FXW8-97KD9-QFKDJ-FV3QC-CY34B   
 • DX4MW-PB7F4-YR4WT-BV3MM-4YV79   
 • BTH8T-MTYCP-4GKX7-3QQQT-86CB6    
 • PTGBH-XTT3P-RGDC6-VJDTC-TP6GY   
 • D8BR2-DR2JY-2GK9D-D7KT4-XGJVQ    
 • J6MP4-TT8CJ-4HHPR-8BMTP-Q9KXQ    
 • VYRPJ-Y662G-GF3H8-862W4-8PCY9   
 • 6D739-9F4F2-BKKV8-YCHRF-PWR8B   
 •  4C9PX-DH3G9-D424D-FGGKF-PRWH3   
 • YHDT7-WPQX9-BCYDM-6VJ9K-KRDMW   
 • 6TX3V-WRDJ6-JC34X-BDDPV-6F3PB   
 • KGTM8-XGW8X-D3PWD-8HPHW-4JJ42   
 • 7PW33-G9BFY-MBXCW-PB9GP-WCBWG   
 • 76XCJ-YMH2W-YQQV6-XX76X-QK3K7     
 • XJ2G2-TDQ49-3MW8D-F4FCT-KPTT6    

Office Standard 2010              

 • 7MXKC-26TBD-D6GJ6-GCGCK-4C9TF   
 • C42PG-XBXRQ-VV6VC-QXQFF-QPJGR   
 • VP66K-Q26DW-83FFG-R6RPW-Q9JK8   
 • 6F6RR-D4PBT-Y2KHC-K8M2G-JB72B   
 • BFCYF-3YTX3-6KHGW-QFX87-HKBX9   
 • KHPFX-9PQG4-HYWM6-9PPXF-FXKF3   
 •  W7RY3-PHG73-7MPGX-8P9QY-WBDW4   
 • HVQ34-TGX88-GXC46-M34GF-MD2CY   
 • KFJMV-3T3JY-DPW9X-PGXQT-VHFTM   
 • 7QXDM-G2244-H44WB-K26YF-BR6BJ   
 •  TWJ43-HQFC3-PK3V4-HH6QH-6WD24  

Office Professional Plus 2010    

 • VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB 

       
  

About Nadeera Chathuranga

Nadeera Chathuranga
Recommended Posts × +

0 ප‍්‍රතිචාර:

Post a Comment