{කොමීගේ දිනපොත} මෘදුකාංග හා IT තොරතුරු නොමිලේ ලබා දෙන සිංහල බ්ලොගය.

වැදගත් මෘදුකාංග වල serial key ( part 4 )

අද මම  දෙන්නේ TuneUp Utilities 2011 යතුරු සෙට් එකක්. TuneUp Utilities 2011 මෘදුකාංගය අරගෙන ස්ථාපනය කරලා කැමති යතුරක් අරන් දාගන්න. TuneUp Utilities මෘදුකාංගය ගැන ටිකක් කෙටියෙන් කියනවනම් මෙම මෘදුකාංගය භාවිතා කරන්නේ අපේ පරිගනකයේ තියන අනවශ්‍ය files ඉවත් කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි විවිධ මෘදුකාංග ස්ථාපනය කරාම  ඇතිවන Back up files, Temporary files, මෘදුකාංග ඉවත් කිරිමෙන් පසු ඉතිරි වන Files , අන්තර්ජාලයට ගිහින් ආවට පස්සේ තියන Temporary internet files , ඔය වගේ වැඩක් නැති ලට්ට පට්ට ඔක්කොම අයින් කරන්න පුලුවන්. ඊට අමතරව තව මහ වැඩ ගොඩක් තියනවා ගොඩක් ප‍්‍රයෝජනවත් මෘදුකාංගයක් මෙක මොකද මෙකෙන් අපේ පරිගනකය ටිකක් වෙගවත් කරගන්න පුලුවන්.


TuneUp Utilities 2012 මම කලින් දුන්න ඒ ලිපිය බලන්න මෙතනින්


2011 තියන අය පහත යතුරු ගන්න.

TuneUp Utilities 2011

Product key: 342DG-6YJR8-X92GV-V7DCV-P4K27

Default Product Key: D4F6K-QK3RD-TMVMJ-BBMRX-3MBMV

TuneUp Utilities 2011
Name: Any Organization: Any :
 • J250BQ-JV7CKD-57MEQ9-TNQY37-T227VK-NNKJ0F 
 • HP8E8C-XYM5J0-F03E08-JEK677-C0M3M5-EW5K4Y
 • Q6JE2X-3HCF6C-ACR04R-RBRRCR-XWF45Q-Y7T48R
 • 9D6606-FVET1B-NXY83N-REFCMA-JEQ853-MX4CHH
 • 5KE2EB-VR7HKF-A2224J-KD1WE5-VC4RK7-0063T4
 • 50EJC3-288CCX-KT3M8E-XP8KHC-3X0PQ4-1WDN07
 • QRVNM2-E6JER7-E24E8D-DTPA02-7K3JDT-YJ53HH
 • 1WP4XH-RJHN4N-69JH3N-F6X5CW-9JQ533-4BNVB9
 • 729AVH-36WJR0-N28N6J-9EFR0V-5VNND7-22EPX9
 • 81M7WH-903CC3-P3V6EW-BTTC43-H5PA5T-NR0FC4
 • V2A913-6HDCT2-JH9W42-7MW05N-HQF1XC-7M7E8K
 • 4H8F9F-2D73Y3-B3BR70-1F16F1-DT1FHX-87REC7
 • JKK605-XYT1AF-NDJA3E-FNWB02-Q50EET-749CEM
 • CHY4KH-Q08FAK-0T7XF0-7FP93F-5JYFW9-527X4P
 • YFAYP1-693YMR-CFRJ55-20D07V-WA49KH-A4BA16
 • 78HAF7-8YP246-DHMRQD-D1X0NC-D08HCM-JXCH3Q
 • H44HW0-T1B3NW-XT3CBC-FXQ6YR-K4RRKB-BXAJJH
 • 9EEP26-T263KE-86FB86-XP55Y9-E7CRHA-60BK2R
 • 2J509V-B780WV-VYA6KR-H6Q41N-0QC95Q-E183FF
 • 6XF31Y-8KJ9YH-J8E73N-VD4XPP-KYBX93-WMFK8A  

About Nadeera Chathuranga

Nadeera Chathuranga
Recommended Posts × +

0 ප‍්‍රතිචාර:

Post a Comment